Skip to content

Användarvillkor

Allmänna villkor

Användaren av Berner Oy:s webbtjänster förbinder sig att följa giltiga användarvillkor. Dessa villkor tillämpas på de webbtjänster som Berner Oy producerar och upprätthåller. Med webbtjänster avses alla de digitala tjänster som Berner Oy producerar eller upprätthåller på internet, såsom lv.fi -webbsidan (https://www.lv.fi).

Berner Oy förbehåller sig rätten att utan förhandsanmälan ändra på lv.fi webbtjänstens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet och tjänster eller avsluta tjänsten. Berner Oy har också rätt att avbryta tjänsten för underhåll och uppdateringar.

Berner Oy ansvarar inte för tredje partens innehåll, som webbtjänsten länkar till.

Användning av tjänsterna

lv.fi webbtjänsten är öppen för alla. Krav på registrering och inloggning gäller endast Berners materialbank.

lv.fi tjänsten kan endast nyttjas för personliga och icke-kommersiella ändamål. Materialet får användas utan skilt tillstånd, men upphovsrättsinnehavaren skall nämnas. Rätten till ändringar förbehålles.

Användaren förbinder sig till att använda lv.fi tjänsten enligt lag, stadga, myndighetsregler och god sed. Olagligt bruk eller brott mot användarvillkor beivras.

Till webbtjänsten får inte skickas meddelanden som är rasistiska, kränkande eller på annat vis bryter mot lag eller god sed. Webbtjänsten får inte belastas med skräppost, kedjebrev eller masspostningar (spam) eller dylikt och användare får inte ge vilseledande information om sin identitet eller sina kontaktuppgifter. Materialet som användaren skickar får inte innehålla skadligt innehåll (virus, kod eller program).

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter på lv.fi -webbtjänsten hanteras enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det skapas inte personregister på användarna av tjänsten. E-postadress och andra kontaktuppgifter efterfrågas endast om användare själv vill ha svar på sin råga eller respons. I syfte att utveckla tjänsten samlas allmänna statistiska uppgifter, såsom användarens IP-adress, tid för besöket, sidor som lästs och webbläsare som använts.

Upphovsrätt

lv.fi webbtjänsten och där till hörande upphovsrätter samt övriga immateriella rättigheter ägs av och tillhör Berner Oy. På webbtjänsten tillämpas samtliga lagar om upphovsrätt och immateriella rättigheter.

Bildernas upphovsrätt

Berner Oy har upphovsrätt till bilderna. Bilder överlåtes inte för marknadsföring eller reklambruk.

Informationssäkerhet

Berner Oy förutsätter att användarna av lv.fi tjänsten på förhand är medvetna om att webben och webbtjänsterna aldrig är helt informationssäkra. Användare ansvarar för informationssäkerheten hos sina egna system då de använder tjänsten.

Tjänstens tillgänglighet

Berner Oy strävar till att hålla tjänsten brukbar oavbrutet. Berner Oy ansvarar dock inte för tekniska problem, avbrott i dataöverföring eller vid underhåll. Berner Oy ansvarar inte för att innehåll i tjänsten ändras eller försvinner.

Programvara och förbindelser

Vid planeringen av lv.fi webbtjänster har så många kombinationer av operativsystem och webbläsare som möjligt beaktats för att göra tjänsten tillgänglig till e så stor användarkrets som möjligt.

Sökresultat